توسعه تجهیزات
db2.article
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
1127927011621101001396/7/2410/16/2017 12:39:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیمنابع ایجاد جرقه pic010221310001ایجاد-جرقه1
212792755551101001396/7/2410/16/2017 12:01:55 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیدرجه حفاظت در مقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها pic810221310001درجه-حفاظت-IP-دستگاه1
3127927611621101001396/7/2410/16/2017 12:01:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیطبقه بندی مناطق مستعد خطر (غیر معادن) بر طبق استاندارد BS و CENELEC pic410221310001مناطق-مستعد-خطر-انفجار1