توسعه تجهیزات
db2.article
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
1127865311621101001396/8/110/23/2017 2:40:31 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیجک هیدرولیک (سیلندر) pic240221310001جک-هیدرولیک-سیلندر1
2127867211621101001396/7/2410/16/2017 12:22:37 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیلنگ های هیدرولیک pic880221310001شیلنگ-های-هیدرولیک1
3127867611621101001396/8/1811/9/2017 2:27:50 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیرهاى هيدروليك pic064051310001شیرهاى-هيدروليك1
4127867711621101001396/8/110/23/2017 3:19:52 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیپمپ و موتور و متعلقات pic760221310001پمپ-و-موتور-و-متعلقات1
512786805551101001396/8/1811/9/2017 2:25:46 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیر ایمنی ترکیدگی (Rupture valve) pic422321310001شیر-ایمنی-ترکیدگی1
6127907911621101001396/8/410/26/2017 6:33:41 AM1396/7/198095توسعه-تجهیزات-صنعتیپاوریونیت هیدرولیک pic940221310001پاوریونیت-هیدرولیکی1
7127915711621101001396/8/2111/12/2017 12:41:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاه آسانسور هيدروليك nullچاه-آسانسور1
8127924311621101001396/7/2910/21/2017 11:10:04 AM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیموتورخانه آسانسور nullموتورخانه-آسانسور1
9127927011621101001396/7/2410/16/2017 12:39:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیمنابع ایجاد جرقه pic010221310001ایجاد-جرقه1
1012792755551101001396/7/2410/16/2017 12:01:55 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیدرجه حفاظت در مقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها pic810221310001درجه-حفاظت-IP-دستگاه1
11127927611621101001396/7/2410/16/2017 12:01:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیطبقه بندی مناطق مستعد خطر (غیر معادن) بر طبق استاندارد BS و CENELEC pic410221310001مناطق-مستعد-خطر-انفجار1
1212794605551101001396/8/1811/9/2017 3:00:46 PM1396/7/238095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاهک آسانسور (پیت) pic295051310001چاهک-پیت1
13127948311621101001396/7/2810/20/2017 11:33:10 AM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتیکارسلینگ pic484221310001کارسلینگ1
14127948911621101001396/8/110/23/2017 11:14:52 AM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتینحوه استقرار و اتصال جک و کابین pic212321310001نصب-جك-آسانسور-هيدروليك1
15128059511621101001396/8/410/26/2017 12:13:24 PM1396/8/28095توسعه-تجهیزات-صنعتیمخزن روغن آسانسور هیدرولیک nullمخزن-روغن-آسانسور-هیدرولیک1
1612813055551101001396/8/1811/9/2017 1:55:06 PM1396/8/118095توسعه-تجهیزات-صنعتیترمز ایمنی (پاراشوت) pic763051310001ترمز-اضطراری1