توسعه آسانسور

اندازه پایه زیر جک

اندازه پایه زیر جک یا قوطی جبران به صورت زیر محاسبه می شود: