توسعه آسانسور

منابع ایجاد جرقه

منابع ایجاد جرقه عبارت اند از:

1- قوس های الکتریکی

2- جرقه های الکتریکی

3- شعله ها

4- سطوح داغ

5- الکتریسیته ساکن

6- ضربات مکانیکی

7- اصطکاک مکانیکی

8- جرقه در اثر تراکم

9- تشعشعات الکترومغناطیسی

10- تشعشعات یونیزاسیون

11- انرژی اکوستیک