توسعه تجهیزات
db2.article
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
112786805551101001396/10/251/15/2018 12:03:20 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیر ایمنی ترکیدگی (Rupture valve) pic422321310001شیر-ایمنی-ترکیدگی1
212813055551101001396/10/191/9/2018 12:15:14 PM1396/8/118095توسعه-تجهیزات-صنعتیترمز ایمنی (پاراشوت) pic763051310001ترمز-اضطراری1