توسعه آسانسور

ترمز ایمنی (پاراشوت)

سیستم ترمز ایمنی شامل مجموعه ای از گاورنر، ترمز اضطراری (پاراشوت) و اهرم آن و سیم بکسل گاورنر می باشد.

گاورنر سیستمی مکانیکی است که ترمر اضطراری را درصورت افزایش سرعت کابین از سرعت نامی طراحی شده، فعال می کند.

ترمز ایمنی که در اصطلاح "پاراشوت" نامیده می شود، مکانیزمی است که بر روی یوک و در دو طرف آن سوار می شود و به وسیله دو فکی که دارد می تواند کابین را روی ریل ها قفل کند.