توسعه آسانسور

پاراشوت تدریجی

برای سرعت های بالاتر از 1 متر بر ثانیه باید از این نوع ترمز ایمنی استفاده کرد. این ترمز با اعمال یک فشار محدود که باعث توقف تدریجی کابین می شود، روی ریل های راهنما قفل می گردد.

این وسیله در آسانسورهای باری بسیار بزرگ و در جایی که چندین ترمز ایمنی به کابین نصب شده است استفاده می شود. در صورت نیاز می توان از این نوع ترمز ایمنی در سرعت های کمتر از 1 متر بر ثانیه نیز استفاده کرد.

این ترمز ایمنی به گونه ای طراحی شده است تا در شرایط سقوط آزاد، میانگین کندسازی کابین با بار کامل بین g 0.2 الی 1 g باشد.

ارائه انواع آسانسور و بالابرهای هیدرولیک مسافربر، خودروبر پارکینگ ، لیفتراک بر، آسانسور باربر سنگین، آسانسور بیمارستانی (برانکاردبر و تخت بر) و بالابر خانگی ، بالابر معلولین (ویلچربر) و آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه و آسانسورهای ضد غبار