توسعه آسانسور

پاراشوت لحظه ای با اثر ضربه گیری آسانسور

این نوع ترمز ایمنی را می توان فقط برای کابین های با سرعت 1 متر بر ثانیه استفاده کرد. در نوع ترمز ایمنی یک فشار فزاینده ای روی ریل ها اعمال می شود.

ارائه انواع آسانسور و بالابرهای هیدرولیک مسافربر، خودروبر پارکینگ ، لیفتراک بر، آسانسور باربر سنگین، آسانسور بیمارستانی (برانکاردبر و تخت بر) و بالابر خانگی ، بالابر معلولین (ویلچربر) و آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه و آسانسورهای ضد غبار