توسعه آسانسور

درب های آسانسور

در هر کابین آسانسور حداقل یک درب و در طبقات نیز یک درب طبقه وجود دارد.


درب ها به دو دسته لولائئ و اتوماتیک تقسیم بندی می شوند.

درب های اتوماتیک نیز به دو دسته تلسکوپی و سانترال تقسیم می شوند.