توسعه آسانسور

درب تمام اتوماتیک

* درب تمام اتوماتیک سانترال:

در این حالت درب کابین و درب طبقه پس از توقف کابین به طور خودکار از وسط به طرفین باز می شود. این درب ها در چاهک های با عرض زیاد قابل استفاده هستند.

* درب تمام اتوماتیک تلسکوپی:

درب کابین و طبقه پس از توقف کابین به طور خودکار از یک سمت به سمت دیگر باز می شود.