توسعه آسانسور

درب لولایی

این نوع درب ها ممکن است یک یا دو لته باشد.

درب تک لته اغلب به عنوان درب طبقه در آسانسورهای کوچک مسافربر در منازل جاییکه ترافیک خیلی کم است کاربرد دارد این نوع فضای اضافی را برای باز شدن لته نیاز دارد و به طور دستی عمل می شود و هر دو زمان باز شدن و بسته شدن نسبتاً طولانی است. ترتیب معمول به این صورت است که درب به طور دستی باز می شود و بسته شدن آن به وسیله یک وسیله مخصوص بستن درب صورت می گیرد تا از بازماندن و کوبیده شدن جلوگیری شود. این نوع معمولا در آسانسورهایی به کار می رود که کابین آن ها درب ندارد.

در بعضی موارد درب های دو لته وسط باز شو، در روی کابین قرار داده می شود تا از فضای مورد نیاز برای باز شدن درب به میزان قابل توجهی در مقایسه با تک لته کاسته شود. اما ناحیه مسافر را محدود می کند و اگر کابین پر شود ناراحتی مسافران را نیز سبب می شود.

لولاهای لته های درب معمولاً به نحوی جاسازی شده اند که قابل رویت نیستند و یک پنجره در روی درب طبقه به طوری تعبیه شده است که مسافران منتظر از رسیدن به طبقه مورد نظر آگاه شوند.