توسعه آسانسور

گروه بندی گازها

در تقسیم بندی بین المللی گازها، دستگاه هایی که در معادن مورد استفاده قرار می گیرند در گروه I و دستگاه هایی که در معرض گازها و بخارهای قابل اشتعال در بالای سطح زمین واقع گردیده اند در گروه II جای داده شده اند. بر طبق استانداردهای IEC 60079-12 و EN 50014 گازها عموماً برحسب ماکزیمم شکاف ایمنی تجربی دستگاه های ضد انفجار و مینیمم جریان مورد نیاز برای اشتعال آن ها به سه زیر گروه A و B و C تقسیم بندی شده اند.

این گازها بر طبق استاندارد آمریکایی NEC 500 نیز به چهار زیر گروه A و B و C و D رده بندی گردیده اند.

در طبقه بندی IEC گروه گازی C خطرناکتر از همه است و اگر دستگاهی در این طبقه بندی برای گروه گازی C طراحی شود می تواند در مناطق A و B نیز کارایی داشته باشد.

* گاز متان در زیر زمین و معادن در گروه I جای دارد و بالای سطح زمین در گروه IIA قرار می گیرد.

تأمین کلیه وسایل برقی ضد انفجار ، ضد جرقه و ضد گردو غبار معادن مورد استفاده در پالایشگاه ، پتروشیمی ، معادن و انبار غلات