توسعه تجهیزات صنعتی

ریل های راهنما

دلایل استفاده از ریل های راهنما :


1- برای هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت قائم و حداقل کردن نوسانات افقی


2- جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیروهای خارج از مرکز


3- توقف و نگه داشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی