توسعه آسانسور

ریل های راهنما

دلایل استفاده از ریل های راهنما :

1- هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت قائم و حداقل کردن نوسانات افقی

2- به منظور جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیروهای خارج از مرکز

3- توقف و نگه داشتن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ایمنی