توسعه آسانسور

سیستم اضافه بار آسانسور (over load)

در برخي آسانسورها براي جلوگيري از اضافه بار حسگري را به شيوه هاي مختلف تعبيه مي كنند تا هنگام سوار شدن مسافر يا گذاشتن بار، بيش از ظرفيت پيشبيني شده در كابين، ضمن اعلام خبر تا تخليه بار اضافي از حركت آسانسور جلوگيري شود.