توسعه آسانسور

سیم بکسل آسانسور

قطر نامی سیم بکسل آسانسور:

حداقل 8 میلی متر در کشور انگلستان

حداقل 9.5 میلی متر در کشور آمریکا