توسعه تجهیزات صنعتی

سیم بکسل آسانسور

قطر نامی سیم بکسل آسانسور باید حداقل 8 میلی متر در کشور انگلستان و 9.5 میلی متر در کشور آمریکا باشد.