توسعه آسانسور

شیرهای تناسبی

استفاده از شیرهای تناسبی در آسانسورهای هیدرولیک موثرترین روش کنترل حرکت سیلندر هیدرولیکی می باشد و می توان بدون دردسر سرعت سیستم های هیدرولیکی را افزایش داده و همواره حرکتی نرم و بسیار دقیق را سر طبقه مورد نظر دریافت نمود .