توسعه آسانسور

شیر ایمنی ترکیدگی (Rupture valve)

شیر ایمنی ترکیدگی رابط بین شیلنگ هیدرولیک و جک می باشد و روغن از این طریق به جک وارد می شود.

در صورتی که کابین سرعت بیش از حد داشته باشد و یا اینکه شیلنگ هیدرولیک پاره شده باشد، باعث قطع خروج روغن از جك شده و موجب توقف تدريجى و بدون شوك کابین می گردد.


- تنظیم شير بر اساس سرعت نامی آسانسور به علاوه 0.3 متر بر ثانیه می باشد.