توسعه آسانسور

شیر اطمینان

شیر اطمینان برای شکستن فشار روغن به کار می رود. محل نصب آن در بخش پاوریونیت بوده و در کنار شیرهای کنترل قرار دارد. این شیر به گونه ای تنظیم شده است که حداکثر فشار تولید شده توسط پمپ هرگز در سیستم بیش از 140 درصد فشار نامی آن شود. به طور مثال در صورتی که فشار نامی هیدرولیکی 40 بار باشد، شیر فشار شکن در 56 بار وارد عمل شده و فشار اضافی را که به سیستم به هر دلیلی تولید شده است را فوراً تخلیه می کند.

مدت زمانی که شیر اطمینان عمل می کند نباید بیش از 30 ثانیه طول بکشد اندازه آن به گونه ای طراحی شود که پس از این مدت کاملاً فشار روغن به حد مجاز سیستم پایین آمده، آسانسور خاموش شود.