توسعه آسانسور

ضربه گیر آسانسور

اگر به هر دلیل کابین با سرعت حداکثر 115 درصد بیش از سرعت نامی به سمت ته چاه سقوط کند و سایر سیستم های ایمنی نیز عمل نکنند ، به ضربه گیرها برخورد می کند.

ارتفاع سکوی محل نصب ضربه گیرها باید حداقل 50 سانتیمتر باشد تا جان پناه مورد نیاز در انتهای چاهک تأمین شود.

تعداد و نوع ضربه گیرها براساس ظرفیت و میزان باری که باید متوقف کنند طراحی می شود اما مقدار ضربه برخوردی به سرعت کابین یا وزنه تعادل بستگی داشته ، که در نتیجه میزان فشردگی آن ها محاسبه می گردد.

انواع ضربه گیر

به طور عمده دو نوع ضربه گیر وجود دارد:

1- نوع جذب کننده انرژی: که با استفاده از فنر یا لاستیک فشرده انرژی را جذب می کند که با یا بدون حرکت برگشتی می تواند برای سرعت های تا 1 متر بر ثانیه بکار گرفته شود.

2- نوع مستهلک کننده انرژی: که با استفاده از سیستم های ضربه گیر هیدرولیکی انرژی را از بین می برد و مستقل از سرعت نامی آسانسور بکار گرفته می شود.