توسعه آسانسور

ظرفیت آسانسور

اساس طراحی آسانسور ظرفیت آن است که تابع مساحت کابین می باشد .

کلیه قطعات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انتخاب و نصب می گردند که مهترین آن موتور است.

به عبارتی دیگر هدف از طراحی آسانسور استفاده از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگترین کابین با توجه به محاسبات آنالیز ترافیک آسانسور می باشد.

لازم به یادآوری است ، وزن هر نفر در استاندارد آسانسور 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.