توسعه آسانسور

قلاب سربکسل

متداولترین روش برای بستن انتهای سیم بکسل ها استفاده از قلاب های نوع گوه ای است که نصب آن ساده تر و تعویض آن آسان تر می باشد.