توسعه تجهیزات
db2.article
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
1127792355511010001396/7/1210/4/2017 11:23:08 AM1396/7/38095توسعه-تجهیزات-صنعتیهيدروليك nullهيدروليك1
21278653116211010001396/7/2410/16/2017 12:09:33 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیجک هیدرولیک (سیلندر) pic240221310001جک-هیدرولیک-سیلندر1
31278672116211010001396/7/2410/16/2017 12:22:37 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیلنگ های هیدرولیک pic880221310001شیلنگ-های-هیدرولیک1
41278676116211010001396/7/1910/11/2017 1:13:16 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیرهاى هيدروليك nullشیرهاى-هيدروليك1
51278677116211010001396/7/2410/16/2017 12:14:09 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیپمپ و موتور و متعلقات pic760221310001پمپ-و-موتور-و-متعلقات1
6127868055511010001396/7/2510/17/2017 9:37:51 AM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیر ایمنی ترکیدگی (Rupture valve) pic422321310001شیر-ایمنی-ترکیدگی1
71279079116211010001396/7/2410/16/2017 12:11:11 PM1396/7/198095توسعه-تجهیزات-صنعتیپاوریونیت هیدرولیک pic940221310001پاوریونیت-هیدرولیکی1
81279157116211010001396/7/2310/15/2017 3:53:16 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاه آسانسور هيدروليك nullچاه-آسانسور1
91279243116211010001396/7/2610/18/2017 12:49:51 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیموتورخانه nullموتورخانه-آسانسور1
101279270116211010001396/7/2410/16/2017 12:39:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیمنابع ایجاد جرقه pic010221310001ایجاد-جرقه1
11127927555511010001396/7/2410/16/2017 12:01:55 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیدرجه حفاظت در مقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها pic810221310001درجه-حفاظت-IP-دستگاه1
121279276116211010001396/7/2410/16/2017 12:01:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیطبقه بندی مناطق مستعد خطر (غیر معادن) بر طبق استاندارد BS و CENELEC pic410221310001مناطق-مستعد-خطر-انفجار1
13127946055511010001396/7/2410/16/2017 11:27:34 AM1396/7/238095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاهک آسانسور (پیت) nullarticle.bc?lid=1&id=12794600
141279483116211010001396/7/2410/16/2017 2:58:44 PM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتیکارسلینگ pic484221310001article.bc?lid=1&id=12794830
151279489116211010001396/7/2510/17/2017 9:33:32 AM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتینحوه استقرار و اتصال جک و کابین pic212321310001article.bc?lid=1&id=12794890