توسعه تجهیزات
db2.article
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
1127792355511010001396/7/1210/4/2017 11:23:08 AM1396/7/38095توسعه-تجهیزات-صنعتیهيدروليك nullهيدروليك1
21278653116211010001396/12/213/12/2018 4:12:57 AM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیجک هیدرولیک (سیلندر) pic240221310001جک-هیدرولیک-سیلندر1
31278672116211010001396/10/231/13/2018 3:25:37 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیلنگ های هیدرولیک pic880221310001شیلنگ-های-هیدرولیک1
41278676116211010001396/10/251/15/2018 12:00:42 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیرهاى هيدروليك pic064051310001شیرهاى-هيدروليك1
51278677116211010001396/10/251/15/2018 12:02:13 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیپمپ و موتور و متعلقات pic760221310001پمپ-و-موتور-و-متعلقات1
6127868055511010001396/10/251/15/2018 12:03:20 PM1396/7/138095توسعه-تجهیزات-صنعتیشیر ایمنی ترکیدگی (Rupture valve) pic422321310001شیر-ایمنی-ترکیدگی1
71279079116211010001396/8/410/26/2017 6:33:41 AM1396/7/198095توسعه-تجهیزات-صنعتیپاوریونیت هیدرولیک pic940221310001پاوریونیت-هیدرولیکی1
81279157116211010001396/9/2812/19/2017 1:59:36 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاه آسانسور هيدروليك nullچاه-آسانسور1
91279243116211010001396/7/2910/21/2017 11:10:04 AM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیموتورخانه آسانسور nullموتورخانه-آسانسور1
101279270116211010001396/7/2410/16/2017 12:39:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیمنابع ایجاد جرقه pic010221310001ایجاد-جرقه1
11127927555511010001396/7/2410/16/2017 12:01:55 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیدرجه حفاظت در مقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها pic810221310001درجه-حفاظت-IP-دستگاه1
121279276116211010001396/7/2410/16/2017 12:01:18 PM1396/7/208095توسعه-تجهیزات-صنعتیطبقه بندی مناطق مستعد خطر (غیر معادن) بر طبق استاندارد BS و CENELEC pic410221310001مناطق-مستعد-خطر-انفجار1
13127946055511010001396/9/2812/19/2017 2:29:08 PM1396/7/238095توسعه-تجهیزات-صنعتیچاهک آسانسور (پیت) pic295051310001چاهک-پیت1
141279483116211010001396/7/2810/20/2017 11:33:10 AM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتیکارسلینگ pic484221310001کارسلینگ1
151279489116211010001396/9/2612/17/2017 2:00:58 PM1396/7/248095توسعه-تجهیزات-صنعتینحوه استقرار و اتصال جک و کابین pic212321310001نصب-جك-آسانسور-هيدروليك1
161280595116211010001396/9/2612/17/2017 2:45:29 PM1396/8/28095توسعه-تجهیزات-صنعتیمخزن روغن آسانسورهای هیدرولیک pic907491310001مخزن-روغن-آسانسور-هیدرولیک1
17128129255511010001396/8/1811/9/2017 12:33:35 PM1396/8/108095توسعه-تجهیزات-صنعتینصب آسانسور و بالابر pic389941310001نصب-آسانسور-بالابر1
18128129455511010001396/8/1811/9/2017 1:07:53 PM1396/8/108095توسعه-تجهیزات-صنعتیتعمیرات آسانسور و بالابر pic532051310001تعمیرات-آسانسور-و-بالابر1
19128130355511010001396/10/191/9/2018 12:17:45 PM1396/8/118095توسعه-تجهیزات-صنعتیسرویس و نگهداری آسانسور و بالابر pic243051310001سرویس-و-نگهداری-آسانسور1
20128130555511010001396/10/191/9/2018 12:15:14 PM1396/8/118095توسعه-تجهیزات-صنعتیترمز ایمنی (پاراشوت) pic763051310001ترمز-اضطراری1
211289023116211010001396/11/162/5/2018 12:17:46 PM1396/11/168095توسعه-تجهیزات-صنعتیارتعاشات کابین nullارتعاشات-کابین1
221289042116211010001396/11/172/6/2018 3:18:17 PM1396/11/178095توسعه-تجهیزات-صنعتیضربه گیر nullضربه_گیر1
231289043116211010001396/11/172/6/2018 2:22:50 PM1396/11/178095توسعه-تجهیزات-صنعتیnullnullarticle.bc?lid=1&id=12890430