توسعه آسانسور

مشخصات آسانسور برانکاردبر

* حداقل ابعاد کابین : 2100 میلی متر عمق و 1100 میلی متر عرض

* حداقل عرض بازشوی درب: 900 میلی متر

* ظرفیت نفربر: 13 نفر

* شستی های احضار در 40 سانتی متری از درب ورودی نصب شوند

* کابین مجهز به ضربه گیرهای مناسب در ارتفاع 90 و 30 سانتی متری از کف باشند