توسعه آسانسور

مشخصات آسانسور برانکاردبر

آسانسور بیمارستانی برانکاردبر مورد استفاده در بیمارستان ها ، درمانگاهها و مجتمع های ساختمانی.

* حداقل ابعاد کابین آسانسور:

2100 میلی متر عمق و 1100 میلی متر عرض

* حداقل عرض بازشوی درب:

900 میلی متر

* ظرفیت نفربر: 13 نفر

* شستی های احضار در 40 سانتی متری از درب ورودی تعبیه میشود..

* کابین مجهز به ضربه گیرهای مناسب در ارتفاع 90 و 30 سانتی متری از کف میباشد.