توسعه آسانسور

مقاوم سازی آسانسور

برای مقاوم سازی آسانسورها در هنگام وقوع زلزله راه حل های مختلف و بی شماری از جمله موارد به شرح زیر هنگام نصب ارائه شده است:

1- افزایش مقاومت ریل ها و استفاده از ریل با اندازه مقاطع بزرگتر

2- کاهش فاصله نصب براکت ریل ها

3- استفاده از نگهدارنده های مقاوم تر در نصب ریل ها و افزایش تعداد آن ها

4- استفاده از کفشک های لغزشی و غلتکی مقاوم در کابین و وزنه تعادل