توسعه آسانسور

مقررات آسانسورهای خودروبر

1- تعبيه آسانسورهاي خودروبر به عنوان تنها راه ورود و خروج خودرو در طبقات پاركينگ كليه ساختمان های مسكوني، تجاري، اداري و عمومي ممنوع مي باشد.

2- در پاركينگ هاي طبقاتي و ساختمان هايي كه طبقات پاركينگ در كنار ساختمان قرار دارند، تعبيه آسانسورهاي خودروبر مجاز مي باشد. در اين شرايط تعداد مورد نياز آسانسور بايد بر اساس محاسبات ترافيكي آن تعيين شود (تعبيه حداقل 2 آسانسور الزامي است).

3- به منظور تخليه گاز و دودهاي خروجي از اگزوز خودروها، تعبيه فن هاي مكنده متناسب با حجم كابين در سقف كابين و در بالاي چاه آسانسور الزامي است.

4- كابين آسانسورهاي خودروبر بايد داراي درِ اتوماتيك با سيستم محركه مجزا باشد و درهاي طبقات نيز از نوع اتوماتيك انتخاب شوند.

5- در هر كابين بايد دو شستي احضار در دو سمت ديواره كابين نصب شود. محل قرارگيري اين شستي ها بايد ب هگونه اي باشد كه راننده خودرو هنگام ورود و خروج از هر دو سمت امكان دسترسي به دكمه هاي طبقات و كليدهاي توقف اضطراري را دارا باشد.

6- استفاده از چشم الكترونيكي پرده اي دوبعدي يا س هبعدي در ورودي(هاي) كابين الزامي است.

7- آسانسور حمل خودرو بايد به سيستم تراز طبقه مجدد مجهز باشد.