توسعه آسانسور

طبقه بندی مناطق مستعد خطر (غیر معادن) بر طبق استاندارد BS و CENELEC

در انگلستان و کشورهای اروپایی برای طبقه بندی محیط های مستعد خطر از طبقه بندی با نام Zone استفاده می کنند که برحسب تعریف موجود در استاندارد BS، با عناوین Zone 0، Zone 1، Zone 2 نامگذاری شده اند:

Zone 0: محیطی است که در آن مخلوطی از گاز – هوای قابل انفجار، یا به صورت دائمی و یا برای مدتی طولانی حضور دارد.

Zone 1 : محیطی است که در آن تحت شرایط عادی، امکان دارد که مخلوطی از گاز – هوای قابل انفجار پدید آید.

Zone 2 : محیطی است که در شرایط عادی، مخلوطی از گاز – هوای قابل انفجار در آن وجود ندارد و یا اگر احتمالا پدید آید مدت آن کوتاه خواهد بود.

طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی غبارها و فیبرهای آتشگیر:

در مورد غبارها و بنا بر استاندارد IEC 61241-3، سه منطقه مستعد خطر به نام های Zone 20، Zone 21، Zone 22 تعریف شده است.

Zone 20: منطقه ای است که در آن در شرایط عملیاتی نرمال، غبارهای قابل انفجار به طور دائمی و یا به کرات وجود دارند و مقدار و غلظت آن ها به نحوی است که قابلیت انفجار و اشتعال در هنگام ترکیب با هوا را دارد.

Zone 21: منطقه ای است که در آن در شرایط عملیاتی نرمال ممکن است توده غبار قابل انفجار به مقدار کافی برای ترکیب با هوا و ایجاد انفجار به وجود آید.

Zone 22: منطقه ای است که در در شرایط عملیاتی نرمال به ندرت امکان ایجاد توده غبار قابل انفجار وجود دارد و یا به مدت کوتاهی ادامه داشته باشد و یا در شرایط غیر نرمال عملیاتی امکان تجمع لایه های غبارهای قابل انفجار به وجود آید.

به عنوان مثال سيلوي گندم به علت مشتعل شدن سریع کاه و گندم، محل بو دادن، محل کار با آرد یا تولید پنبه، آسیاب ها، فیلترها و ...از جمله مناطق در معرض خطر حاوی غبارها می باشند.