توسعه آسانسور

نصب درب

درب ها و موتور محرکه درب کابین باید طبق توصیه تولیدکننده نصب گردند. اصولاً موتور به تنهایی یا به همراه دیگر قطعات باید به چارچوب کابین به طور محکم نصب شود. درب ها و موتور محرکه درب کابین پس از نصب باید از نظر عملکرد کنترل شوند تا به صورت روان و بی صدا کار کنند. اصولاً درب ها و موتور محرکه درب کابین در اغلب موارد حدود 80 درصد از ایرادات مربوط به آسانسور را به خود اختصاص می دهند.

زمان های باز و بسته شدن درب، سطوح سر و صدا و انرژی سینتیک به هنگام حرکت و مقدار نیروی ضربه ای که به هنگام بستن تولید می کند نیز کنترل شود. حدفاصل بین آستانه درب طبقه و آستانه درب کابین در آسانسورهای مسافربر حداکثر 35 میلی متر و حداقل آن 18 میلی متر می باشد.