توسعه آسانسور

ويژگي آسانسورهاي مورد استفاده افراد ناتوان جسمي

در آسانسورهايي كه احتمال جابجايي افراد ناتوان جسمي بيشتر است ، علاوه بر رعايت كليه ضوابط آسانسورها بايد ضوابط و مقررات زير نيز رعايت گردد:

1- عرض درب طبقات حداقل بايد 800 ميلي متر باشد ، ولي توصيه مي شود درب طبقات براي اين نوع آسانسور ، از نوع اتوماتيك و با عرض 900 ميلي متر انتخاب شود.

2- حداقل عرض كابين در ساختمان هاي عمومي 1100 ميلي متر و حداقل عمق 1400ميلي متر باشد.

3- حداقل يك دستگيره روي يك ديواره كابين در ارتفاع 900 ميلي متر نصب شود ، سطح مقطع اين دستگيره بين 30 تا 45 ميلي متر و با شعاع انحناي 10 ميلي متر و فاصله آن از ديوار

كابين حداقل 35 ميلي متر باشد.

4- زمان باز ماندن درب، متناسب با نوع كاربري توسط افراد ناتوان ، از 2 تا 20 ثانيه قابل تنظيم باشد.

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;

& lt;br& gt;