توسعه آسانسور

ويژگي آسانسورهاي مورد استفاده افراد ناتوان جسمي

در آسانسورهايي كه احتمال جابجايي افراد ناتوان جسمي بيشتر است، علاوه بر رعايت كليه ضوابط آسانسورها بايد ضوابط و مقررات زير نيز رعايت گردد:

1- عرض درِ طبقات حداقل بايد 800 ميلي متر باشد، ولي توصيه مي شود در طبقات براي اين نوع آسانسور، از نوع اتوماتيك و با عرض 900 ميلي متر انتخاب شود.

2- حداقل عرض كابين در ساختمان هاي عمومي 1100 ميلي متر و حداقل عمق 1400ميلي متر باشد.

3- حداقل يك دستگيره روي يك ديواره كابين در ارتفاع 900 ميلي متر نصب شود، سطح مقطع اين دستگيره بين 30 تا 45 ميلي متر با شعاع انحناي 10 ميلي متر و فاصله آن از ديوار

كابين حداقل 35 ميلي متر باشد.

4- زمان باز ماندنِ در، متناسب با نوع كاربري توسط افراد ناتوان، از 2 تا 20 ثانيه قابل تنظيم باشد.