توسعه تجهیزات صنعتی

چاهک آسانسور (پیت)

چاهک زیر پایین ترین طبقه واقع شده است. ضربه گیرهای کابین روی سکو در کف چاهک قرار می گیرد.

کف چاهک باید نسبت به نفوذ آب عایق باشد.

اگر عمق چاهک بیش از 2.5 متر باشد، در صورت امکان درب ورودی به چاهک باید تعبیه شود. این درب باید به سمت بیرون باز شود. اگر امکان نصب درب ورودی میسر نباشد، باید نردبان ثابت تعبیه گردد تا ورودایمن به چاهک فراهم شود.

- باید فضای کافی در چاهک برای جادهی یک بلوک به ابعاد 80*60*50 سانتیمتر به طوری که روی یکی از سطوح خود قرار گیرد، وجود داشته باشد.

- فاصله خالی مابین کف چاهک و پایین ترین قطعه کابین باید حداقل 0.5 متر باشد.

- در زیر ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل که در انواع فنری، هیدرولیک یاپلی اورتان می باشند، باید سکوی بتونی یافلزی ساخته شود.