توسعه آسانسور

چاهک آسانسور

چاهک يا پيت آسانسور زیر پایین ترین طبقه واقع شده است. ضربه گیرهای کابین روی سکو در کف چاهک قرار می گیرند.

کف چاهک باید نسبت به نفوذ آب عایق باشد.

اگر عمق چاهک بیش از 2.5 متر باشد، در صورت امکان درب ورودی به چاهک باید تعبیه شود که این درب باید به سمت بیرون باز شود. اگر امکان نصب درب ورودی میسر نباشد، باید نردبان ثابت تعبیه گردد تا ورود ایمن به چاهک فراهم شود.

- باید فضای کافی در چاهک برای جا دهی یک بلوک به ابعاد 80*60*50 سانتیمتر مکعب به طوری که روی یکی از سطوح خود قرار گیرد، وجود داشته باشد.

- فاصله خالی مابین کف چاهک و پایین ترین قطعه کابین باید حداقل 0.5 متر باشد.

- در زیر ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل که در انواع فنری، هیدرولیک یا پلی اورتان می باشند، باید سکوی بتونی یا فلزی ساخته شود.