توسعه آسانسور

کفشک لغزشی

کفشک های لغزشی برای سرعت های کم و متوسط تا حدود 2 متر بر ثانیه می باشد. اصطکاک لغزشی می تواند مقاومت قابل توجهی در حرکت کابین اعمال نماید به خصوص در حالتی که کفشک ها تحت فشار فنر باشند،در نتیجه فشار ثابتی بر روی ریل های راهنما اعمال می شود. کفشک ها از نوع دارای مفصل گردنده هستند و یاتاقان از جنس نئوپون و یا موارد مشابه است.