توسعه آسانسور

کفشک های آسانسور

کفشک ها در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی قاب وزنه تعادل و یوک کابین نصب می گردند و با ریل ها در تماس هستند و با حرکت در امتداد آنها کابین را هدایت می کنند.

کفشک ها انواع مختلف دارند. نوع لغزشی و نوع غلتکی