توسعه آسانسور

کیفیت حرکت در آسانسورهای هیدرولیکی

حرکت نرم و بدون شوک آسانسور هنگام استارت، افزایش و کاهش سرعت و توقف و هم تراز طبقه شدن به طور دقیق عوامل اصلی حرکت کیفی این نوع آسانسور می باشند که همواره دغدغه طراحان بوده است.

هرچقدر سرعت ظرفیت آسانسور افزایش می یابد دست یافتن به موارد فوق مهم تر و پیچیده تر می شود. برای دستیابی به این اهداف باید تغییرات شتاب نسبت به زمان از حد معینی تجاوز نکرده، همواره کابین در حداکثر یا حداقل ظرفیت با کمترین خطا دقیقاً سر طبقه توقف نماید.

برای دست یابی به یک منحنی حرکت نرم و بدون تکان در آسانسورهای هیدرولیک، ضروری است که جریان روغن تحت کنترل و به تدریج وارد و از سیلندر خارج گردد و این امر به روش های مختلفی امکان پذیر باشد.