توسعه آسانسور

یوک کابین آسانسور

یوک کابین آسانسور

یوک کابین آسانسور سازه ای آهنی برای نگهداری کابین است و از موارد زیر تشکیل شده است:

- تیرهای افقی

- ستون های عمودی

- تیر ایمنی

یوک کابین به وسیله پیچ و مهره مونتاژ و کامل می شود تا سکو یا جایی که بار و یا مسافران بر روی آن قرار می گیرند به وسیله جوش، پرچ یا پیچ و مهره در روی تیر ایمنی در پایین یوک نصب شود و معمولا لاستیک های ضربه گیر در مابین تیر ایمنی و سکو قرار می گیرند.