توسعه آسانسور

پاوریونیت آسانسور هیدرولیک

واحد تامین فشار آسانسور (پاوریونیت Power Unit) عمدتأ شامل تجهيزات زير می باشد:

- تانک یا مخزن روغن

- پمپ

- الكتروموتور

- شیرهای کنترل کننده جریان

- ساير اقلام و متعلقات

نوع موتور خارج از محفظه روغن به دلیل نصب آسان، این اجزاء روی یک شاسی نصب می شوند .

نوع موتور داخل مخزن روغن متداول تر است.

پمپ باید تا نزدیک ترین فاصله ممکن به سیلندر قرار داشته باشد تا از

افت انتقال فشار بیش از حد به سیلندر و واحد پمپ اجتناب گردد.

قابل توجه این که در صورت استفاده از شیلنگ لاستیکی در انتقال روغن از پاوریونیت به جک به دلیل تحت فشار بودن آن ها حداقل هر 6 سال یک بار باید این شیلنگ ها تعویض شوند و مجدداً مورد آزمایش قرار گیرند.

در پاوریونیت شیر فرود اضطراری و پمپ دستی نیز برای کنترل کابین و جابجایی آن در مواقع اضطراری و تعمیرات، مورد استفاده قرار می گیرد.

بررسی فشار

یک فشار سنج باید موجود باشد. این فشارسنج باید به مدار بین شیر یک طرفه یا شیر (های) جهت پایین و شیر دستی متصل باشد.

شير دستى اضطرارى پائين آورنده

حركت اضطراری کابین به پایین آسانسور توسط شیر اضطراری پایین آورنده با عملکرد دستی که در موتورخانه قرار دارد انجام می گیرد.

شیر اضطراری این امکان را فراهم می سازد که حتی در صورت قطع نیروی محرکه، آسانسور را به یک تراز طبقه، جایی که مسافران بتوانند کاببن را ترک کنند، پایین آورد.